Rättsområden

Personskadestånd

Trafikolycksfall

Om du har råkat ut för en trafikolycka och i samband därmed drabbas av personskada kan vi biträda dig under den pågående skaderegleringen. I denna typ av ärenden står försäkringsbolaget oftast för den skadades ombudskostnader, vilket innebär att du som klient i regel inte behöver betala något arvode för vårt arbete under skaderegleringen. Vi kan hjälpa dig under pågående skadereglering för att du ska få ut den ersättning du har rätt till. Om oenighet uppstår mellan dig och försäkringsbolaget kan ärendet prövas i nämnd och/eller i allmän domstol.

Patientskada

Om du har drabbats av en skada i samband med vård och behandling inom sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning för denna skada. Det är inte alla patientskador som ersätts utan det ska vara fråga om en skada som varit undvikbar om annan metod eller behandlingsåtgärd valts. Vi kan hjälpa dig under pågående skadereglering för att du ska få ut den ersättning du har rätt till. Om oenighet uppstår mellan dig och försäkringsbolaget kan ärendet prövas i nämnd och/eller i allmän domstol.

Läkemedelsskada

Om du har drabbats av en skada till följd av ett läkemedel kan du ha rätt till ekonomisk ersättning för denna skada. Vi kan hjälpa dig under pågående skadereglering för att du ska få ut den ersättning du har rätt till. Om oenighet uppstår mellan dig och försäkringsbolaget kan ärendet prövas i nämnd och/eller i allmän domstol.

Olycksfallsskada

Om du har råkat ut för en olycka som lett till personskada så kan du i vissa fall vara berättigad till ersättning ur din olycksfallsförsäkring. Om du inte har en egen, privat, olycksfallsförsäkring så kan du ibland omfattas av en olycksfallsförsäkring genom t.ex. medlemskap i fackförening. Du kan också omfattas av en försäkring som gäller för en nära anhörig. Vi kan hjälpa dig under pågående skadereglering för att du ska få ut den ersättning du har rätt till. Om oenighet uppstår mellan dig och försäkringsbolaget kan ärendet prövas i nämnd och/eller i allmän domstol.

Arbetsskada

Om du har skadat dig på din arbetsplats eller när du var på väg till eller från ditt arbete så kan du vara berättigad till ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Det är Försäkringskassan som handlägger dessa ärenden. Vi kan hjälpa dig under handläggningen hos Försäkringskassan och försäkringsbolaget. Vi kan också biträda dig för det fall att ärendet skulle bli föremål för domstolsprövning.

Sjukförsäkring / Socialförsäkring

Ärenden gällande socialförsäkring (t.ex. sjukpenning, sjukersättning, merkostnadsersättning m.m.) handläggs hos Försäkringskassan. Om du är i behov av ett ombud i denna process så kan vi hjälpa dig. Om du är sjuk kan du också under vissa förutsättningar vara berättigad till ersättning ur en sjukförsäkring. Dessa ärenden handläggs hos försäkringsbolag och vi kan bistå dig under skaderegleringen för att hjälpa dig att få ut den ersättning som du enligt villkoren är berättigad till. Skulle oenighet uppstå kan vi även biträda dig i samband med domstolsprövning.

Försäkringsrätt

Stöld / Inbrott / Skadegörelse / Brand

Om du råkar ut för skada på din egendom eller om du drabbas av inbrott, stöld och brand så kan det bli fråga om en skadereglering hos ett försäkringsbolag eller om att driva ett ersättningsanspråk mot skadevållaren. Dessa ärenden kan bl.a. innefatta frågor om huruvida försäkringsfall har inträffat, hur skadan har uppkommit och vilken ersättning som kan bli aktuell. Vi kan hjälpa dig att reda ut dessa frågor och biträda dig i kontakterna med försäkringsbolaget och/eller skadevållaren.

Brottmål

Offentlig försvarare / Privat försvarare

Om du är misstänkt för brott har du i de flesta fall rätt till en offentlig försvarare. Du bör ha en försvarare med dig redan vid det första polisförhöret. Det är din rättighet att själv välja vilken advokat du vill ha som din försvarare. Utnyttja din rätt att välja ditt försvar.

Målsägandebiträde

Om du har blivit utsatt för brott har du ofta rätt till ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde är med vid polisförhör och bevakar dina intressen under förundersökningen. Målsägandebiträdet hjälper dig också vid rättegången i domstolen och driver din skadeståndstalan. Du kan själv välja vilken advokat som du vill ha som målsägandebiträde. Staten betalar målsägandebiträdets arvode. Silvia Widén har gedigen erfarenhet av uppdrag som målsägandebiträde och har den kompetens som krävs för att möta brottsoffer som befinner sig i kris och tillvarata deras rätt. Silvia Widén har även särskild erfarenhet av att biträda personer som blivit utsatta för sexualbrott.

Särskild företrädare för barn

När det finns misstanke om att brott har begåtts mot barn under 18 år och den misstänkte är barnets vårdnadshavare eller någon i vårdnadshavarens närhet kan tingsrätten förordna en särskild företrädare att tillvarata barnets rättigheter i brottmålsprocessen. Silvia Widén har mångårig erfarenhet av uppdrag som särskild företrädare för barn och har genomgått särskild vidareutbildning för uppdraget som särskild företrädare.